Sektionens Mål och Verksamhet

Sektionernas mål och verksamhets paragrafer
§ 1 MÅL
Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt
SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva avdelningens lokala
verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionen ska också vara
avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och
utställningsverksamhet.
 
§ 2 VERKSAMHET
För att förverkliga sitt mål ska sektionen
1. utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma
till användning
2. informera och sprida kunskap om SSRK – dess mål, organisation och arbetsformer
3. informera om klubbens raser och dess användningsområden
4. på uppdrag av avdelningsstyrelsen arbeta med arrangemang runt avdelningens officiella prov och utställningar i enlighet med SSRKs och SKKs bestämmelser
5. anordna inofficiella verksamheter i enlighet med avdelningens direktiv
6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av avdelningsstyrelse eller när annan anledning föreligger
7. delta i de möten som avdelningsstyrelsen sammankallar till
8. delta i samråd inom och utom SSRK-organisationen